Conference Co-Chairs

Wei Huang

Northwestern Polytechnical University, China

Jianlin Zhao

Northwestern Polytechnical University, China


Steering Committee

Xiaocong Yuan

Shenzhen University, China

Ting Mei

Northwestern Polytechnical University, China

Yiping Cui

Southeast University, China

Min Qiu

Westlake University, China


Techninal Program Committee

Aaron Ho

Chinese University of Hong Kong, China

Baoli Yao

Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics, CAS, China

Charles Surya

Hong Kong Polytechnic University, China

Chao Lu

Hong Kong Polytechnic University, China

Chengwei Qiu

National University of Singapore, Singapore

Colin Sheppard

University of Wollongong, Australia

Daohua Zhang

Nanyang Technological University, Singapore

Dinping Tsai

Research Center for Applied Sciences, Academia Sinica, Taiwan, China

Feng Chen

Xi'an Jiaotong University, China

Jingjun Xu

Nankai University, China

Jinghua Teng

IMRE, Singapore

Jianpu Wang

Nanjing Tech University, China

Kaikai Xu

University of Electronic Science and Technology of China, China

Malin Premaratne

Monash University, Australia

Min Gu

Swinburne University of Technology, Australia

Michael Geoffrey Somekh

The Hong Kong Polytechnic University/University of Nottingham, China

Qiwen Zhan

University of Dayton, USA

Quli Fan

Nanjing University of Posts and Telecommunications,China

Satoshi Kawata

Osaka University, Japan

Soo Jin Chua

National University of Singapore, Singapore

Stefan A. Maier

Imperial College, UK

Weiguo Liu

Xi'an Technological University, China

Xinliang Zhang

Huazhong University of Science and Technology, China

Xianfeng Chen

Shanghai Jiaotong University, China

Xiangang Luo

Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, China

Xu Liu

Zhejiang University, China

Xueguang Qiao

Northwest University, China

Yanqing Lu

Nanjing University, China

Yunfeng Xiao

Peking University, China

Yidong Huang

Tsinghua University, China

Zhaohui Li

Sun Yat-Sen University, China


Local organization committee

Xuetao Gan, Fajun Xiao, Dong Mao, Biqiang Jiang, Northwestern Polytechnical University